پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معاونت فرهنگی و دانشجویی در نظر دارد مطابق آیین نامه انتخاب دانشجویان نمونه نسبت به شناسایی دانشجویان واجد شرایط اقدام نماید


DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0