• ساعت : ۷:۴۵:۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ 
    /  2
تغییر سامانه آموزشی از سیدا به آموزشیار

دانشجویان گرامی با توجه به تغییر سامانه آموزشی از سیدا به آموزشیار برای ورود به سامانه آموزشی جدید به نشانی   http://edu.iau.ac.ir
مراجعه و جهت تبدیل شماره دانشجویی قدیمی به جدید عدد 344 را به اول شماره دانشجویی قدیمی اضافه نموده تا شماره دانشجویی جدید را بدست آورید.
نام کاربری :  EDU@شماره دانشجویی
رمز : شماره دانشجویی جدید

 

ارتباط با پشتیبانی سامانه آموزشیار

امتیاز :  ۲.۷۸ |  مجموع :  ۹

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0