پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

امروزه ، حسابداری یک تکنیک صرف محاسباتی به شمار نمی رود، بلکه سیستم اطلاع رسانی مالی است پایه تصمیم
تاریخ انتشار : 1397/07/21

امروزه ، حسابداری یک تکنیک صرف محاسباتی به شمار نمی رود، بلکه سیستم اطلاع رسانی مالی است پایه تصمیم گیری وبرنامه ریزی صحیح وکارآمد می باشد. درعصر ارتباطات واطلاع رسانی ، تصمیم گیری صحیح ودقیق توسط مدیران تنها برمبنای اطلاعات قابل اعتماد وبه موقع امکان پذیر می باشد تا آنها را درامر توزیع مطلوب منابع کمیاب ملی که یکی از ضروریات جامعه دربحث اقتصاد می باشد، یاری نماید. اطلاعات مالی به برنامه ریزان ومدیـــران کمــک می کند تا منابع مالی را همراه با نیروی انسانی دراختیار، بطور هماهنگ وموثر درمسیر رشد، توسعه وبهبود مستمر هدایت نمایند. که با مطرح کردن مورد فوق الذکر اهمیت وجودی مسئولین مالی واداری درسازمانها به راحتی قابل درک می باشد.

 
   
        

5.3.5.0
V5.3.5.0