پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دکتر شهربانو اکبرپور کیاسری

 سمت: معاون علمی

آخرین مدرک تحصیلی : دکترای ریاضی محض گرایش عملکردهای دیفرانسیلی

شماره تماس مستقیم : 01142566281

شماره تماس داخلی: 250
 

 

 


5.3.5.0
V5.3.5.0