پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اطلاعیه صندوق رفاه

از دانشجویان گرامی تقاضا می شود به منظور جلوگیری ازبروزهرگونه مشکل در زمان انتخاب واحد به نکات ذیل توجه نمایند.

 

1.      تسویه حساب کلیه بدهیها (اعم از اقساط معوق وامها وشهریه) وهمچنین شهریه  ثابت 72 ساعت قبل ازانتخاب واحد.

2.      قبل ازهرگونه اقدامی جهت پرداخت پیامهای عمومی وشخصی فایل آموزشی ومالی خود وهمچنین اطلاعیه های مالی وصندوق رفاه را حتما" مطالعه نمائید.

3.       دانشجویانی که فایل آنها توسط صندوق رفاه مسدود شده ودرقسمت پیام شخصی پیام صندوق رفاه دارند باید بدهی خود را حتما"بحساب .... (قابل پرداخت درکلیه شعب) واریزنمایند ، لازم به ذکراست که 72 ساعت پس ازواریز بصورت خودکار به حساب منظور وفایل بازخواهد شد لذا ازمراجعه حضوری به صندوق رفاه خودداری شود.

4.       بدهی بابت شهریه باید الزاما" بصورت الکترونیکی پرداخت شود.

5.    ارسال حواله وام برای متقاضیان وام به امورمالی منوط به نداشتن اقساط معوق ویک هفته پس ازتحویل مدارک درخواست وام ازطرف اموردانشجویی  به صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود لذا ازمراجعه حضوری به صندوق رفاه خودداری نمائید.

 


5.3.5.0
V5.3.5.0