پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معاونت فرهنگی و دانشجویی در نظر دارد مطابق آیین نامه انتخاب دانشجویان نمونه نسبت به شناسایی دانشجویان واجد شرایط اقدام نماید


5.3.5.0
V5.3.5.0