پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

گروه حسابداری و مدیریت

 

کاردانی پیوسته حسابداری (دیپلم غیر مرتبط)

 

کاردانی پیوسته حسابداری (دیپلم مرتبط)

 

کاردانی پیوسته حسابداری (دیپلم سه ساله نظری)

 

کاردانی نا پیوسته حسابداری

 

کاردانی ناپیوسته مدیریت دولتی

 

کارشناسی پیوسته حسابداری ( وردی های 91 تا 95)

 

کارشناسی پیوسته حسابداری ( وردی های 96 به بعد)

 

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری (دارای مدرک کاردانی پیوسته و ناپیوسته غیر مرتبط)

 

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری (دارای مدرک کاردانی پیوسته و ناپیوسته مرتبط)

 

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

 

کارشناسی ارشد حسابداری

 

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی

 

کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.3.5.0
V5.3.5.0