پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

راهنما و شرایط پذیرش

دستورالعمل ثبت نام پذیرفته شدگان کلیه مقـاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته / کارشناسی ارشد ورودی بهمن 99 در سامانه آموزشیار

دستورالعمل ثبت نام پذیرفته شدگان کلیه مقـاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته / کارشناسی ارشد ورودی بهمن 99 در سامانه آموزشیار

دانشـگاه آزاد اسلامی واحد جویبار

حمد و سپاس به درگـاه خداونـد متعـال و با تبریک به خواهران و برادرانی که در کلیه مقـاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته / کارشناسی ارشد ورودی بهمن 99 دانشـگاه آزاد اسلامی واحد جویبار پذیرفته شـده‌انـد، اعـلام مـی‌دارد شرکت‌کنندگان در دوره مذکور مـی‌تواننـد بـا مراجعه به سـایت اعـلام نتـایج مرکـز سـنجش، پذیرش و فـارغ‌التحصـیلی دانشـگاه بـه نشـانی azmoon.org از نتیجـــه آن مطلـــع گردند.

 

زمان و نحوه مراجعه پذیرفته‌شدگان براي ثبت‌ نام:

1- با عنایت به اینکه ثبت نام از پذیرفته‌شدگان به صورت مجازي صورت می‌پذیرد کلیه پذیرفته‌شـدگان لازم اسـت جهت اطلاع از زمان و نحـوه ثبـت نـام بـه سـامانه آموزشـیار بـه آدرسedu.iau.ac.ir مراجعـه نمایند.

تبصره : پذیرفتـه‌شـدگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار جهت اطلاع از چگونگی تحویـل مدارك به صورت فیزیکی بـه آدرس:

جویبار|منطقه ساحلی چپکرود|دانشگاه آزاد اسلامی|ساختمان آموزش مراجعــه نمایند.

2- عدم مراجعه پذیرفته‌شدگان بـه سـامانه آموزشیار در بازه زمانی مقرر به منزله انصـراف از ثبـتنـام تلقـی شـده و هـیچ‌گونـه اعتراضـی پذیرفته نخواهد‌شد.

3- با توجه به اعلام اداره کـل امـور اتبـاع و مهـــاجرین خـــارجی وزارت کشـــور، مجـــوز ثبــت‌نــام اتبــاع خــارجی مقــیم متعاقــب انجــام تشــریفات قــانونی و بررســی صــلاحیت‌هــاي اقامتی اتباع مزبور و اعلام رسمی آن توسط آن اداره خواهد بـود و تـا قبـل از آن پـذیرش ایـن افراد به صورت موقت می‌باشد.

4- شــروع کلاس‌هاي درس هــر واحــد یــا مرکز دانشگاهی با توجه به امکانـات آموزشـی در بهمـن مـاه سـال جـاري و زمـان تشکیل کلاس در صبح یا عصر یا هر دو وقـت خواهد بود.

 

مدارکی که مطابق تقویم اعلامـی از سـوي واحـد دانشگاهی لازم است در زمان مراجعه ارائه گردد:

بازه مراجعه حضوری تحویل و تطابق مدارک از همان روز تا 30 دی 99

1- پذیرفته‌شدگان مقاطع کاردانی ناپیوسته وکارشناسی پیوسته لازم اسـت اصـل دیـپلم کامل یا اصل گواهی قبـولی پایـان تحصـیلات نظام قدیم متوسطه یا اصل گـواهی اتمـام دوره پیش‌دانشگاهی ویا اصل گـواهی قبـولی پایـان تحصــیلات نظــام جدیــد متوســطه، بــه همــراه تصویر آنها به همراه داشته باشند.

تذکر 1: چنانچـه پذیرفتـه شـده اصـل مـدرك تحصیلی خود را در اختیـار نداشـته باشـد ولـی تصویر آن یا گواهی معتبـر پایـان دوره را ارائـه کند، باید متعهد گردد اصل مـدرك را قبـل از پایان نیمسال اول به دانشگاه تحویل دهد.

تذکر 2 :ذیرفته‌شدگان مقاطع کارشناسی ارشد لازم اسـت اصـل گواهینام یا دانشنامه و ریزنمرات را بــه همــراه تصویر آنها به همراه داشته باشند.

2- اصــل شناســنامه عکــس‌دار و دو بــرگ تصـویر از تمـام صـفحات آن (اصـل شناسـنامه صرفاً براي تطبیق خواهد‌بود).

3- اصل و یک برگ فتـوکپی کـارت ملـی (اصل کارت صرفاً براي تطبیق خواهد بود).

4- شـش قطعـه عکـس 4*3 تمـام رخ کـه اخیراً تهیه و مشخصات پذیرفته شـده در پشـت آنهــا نوشــته شــده باشــد (بــراي مشــمولین 12 قطعه.

5- اصل و دو برگ تصویر مدرك مشـخص کننده وضعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفته‌شدگان مرد

6- تکمیل کلیه فرم هاي ثبتنام و فرمهـاي مربــوط بــه تعهــدات و ســایر فرمهــایی کــه در سامانه آموزشیار قرار گرفته است.

7- مشــمولان دیپلمــه‌اي کــه بــا اســتفاده از تعهدات خدمتی وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتـی از خــدمت دوره ضــرورت معــاف مــی‌باشــند و معافیــت آنــان پــس از انجــام تعهــد مقــرر صــادر می‌گردد باید موافقتنامه رسمی از وزارتخانـه یـا سازمان متبوع (چنانچه لطمه‌اي به انجـام تعهـدات وارد نشود) را ارائه دهند.

افرادي کـه بـه عنـوان سـرباز معلـم مشـغول خدمت وظیفه عمومی هستند براي ثبت‌نام لازم اســت بــا مجــوز وظیفــه عمــومی از خــدمت ترخیص گردند.

8- شــاغلین نیروهــاي نظــامی و انتظــامی جمهوري اسلامی ایران بایستی گواهی موافقت و معرفی سازمان مربوطه را ارائه نمایند.

 

هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی:

1- شهریه پذیرفته‌شـدگان از دو بخـش شـهریه پایه (ثابت) و متغیر تشکیل شده که در هر نیمسـال تحصیلی از پذیرفته‌شدگان دریافـت مـی گـردد.

عـلاوه بـر دو مـورد فـوق الـذکر پذیرفته‌شدگان مقطع کاردانی ناپیوسته در بدو ورود به دانشـگاه و در ایــن نیمســال بایــد مبلــغ 1/500/000 ریــال و دانشـجویان مقطـع کارشناسـی پیوسـته بایـد مبلـغ 1/730/000 ریــال بــه عنــوان هزینــه خــدمات آموزشی در سامانه آموزشیار پرداخت نمایند.

2- کلیه پذیرفته‌شدگان هر دو مقطع کـه قصـد ثبت نام دارند باید مبلغ 50/000 ریال را بـه عنـوان بیمــه دانشــجویی در ســامانه آموزشــیار پرداخــت نمایند.

 

دفتر خدمات مشاوره و هدایت تحصیلی و ثبت نام دانشگاه آزاد آسلامی واحد جویبار در ساعات اداری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح 14

نشانی: جویبار- منطقه ساحلی چپکرود- دانشگاه آزاد اسلامی جویبار- ساختمان آموزش

تلفن: 01142566197 موبایل: 09018180481

 


5.3.5.0
V5.3.5.0